OIKAISUVAATIMUKSEN SISÄLTÖ

Vastaanottaja
(kunnan sosiaalilautakunta /Helsingin haliinto-oikeus)

Asia

(Valitus vammaispalvelulain mukaisista vaikeavammaisen palveluasumista ja henkilökohtaista apua koskevassa asiassa)

Valituksenalainen päätös

(Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan päätös 3.2.2000 § 12 A )

Valittaja, muutoksenhakija

(nimi, osoite, kotikunta, puh.nro)

Asiamies ja prosessiosoite

(nimi, osoite,kotikunta,puh.nro)

 • miltä osin muutoksia vaaditaan
 • mitä muutoksia esim. Helsingin kaupungin sosiaalilautakunnan päätös kumotaan ja henkilökohtaiseen apuun oikeutetulle muutoksenhakijalle myönnetään osana vammaispalvleulain mukaista vaikeavammaisten palveluasumista henkilökohtaista apua toteutettavana alkuperäisen hakemuksen mukaisesti henkilökohtaisen avustajan turvin 30h (tuntia) viikossa.

PERUSTELUT

 • miksi päätöstä vaaditaan muutettavaksi
 • tosiseikkoja, joilla pyritään osoittamaan, että vaatimusten mukainen ratkaisu on oikea.

Päiväys

Allekirjoitus

Liitteet (numeroi ja kirjoita mitä liitteitä)

VALITUSKIRJELMÄN LIITTEITÄ OVAT:

 1. päätös alkuperäisenä tai virallisesti oikeaksi todistetu jäljennökset
 2. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimustensa tueksi, jollei niitä ole jo aiemmin toimitettu viranomaiselle
 3. valtakirja, jos valituksen laatii ja allekirjoittaa joku muu kuin valittaja
 4. lisäselvitys esim. uusi lääkärinlausunto, kustannusarvia, autoveron palautuspäätös jne.

LISÄKSI TÄRKEÄÄ

 1. tarkistaa valitusviranomainen
 2. ottaa jäljennökset itselle kaikista sosiaaliviranomaiselle ja valitusasteisiin jätetyistä asiakirjoista
 3. harkita lisäselvityksen tarve.