OIKAISUVAATIMUS

Päätöksen vpl:n mukaisista palveluista ja tukitoimista antaa käytännössä yleensä kunnan sosiaalityöntekijä. Viranhaltijan päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta vaan asiasta tehdään ns. oikaisuvaatimus. Tämä tapahtuu hakemalla oikaisua päätökseen asianomaiselta kunnalliselta toimielimeltä, kuten sosiaalilautakunnalta, perusturvalautakunnalta tai muulta vastaavalta 14vrk kuluessa, siitä kun asiakas on saanut tiedon päätöksestä.

MUUTOKSENHAKU SOSIAALILAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN

Sosiaalilautakunnan päätökseen, joka koskee tässä laissa henkilölle tarkoitettua palvelua ja taloudellista tukitoimea, haetaan muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta. Valitus voidaan antaa anottuna aikana myös sosiaalilautakunnalle, jonka tulee se oman lausuntonsa ohella toimittaa hallinto-oikeudelle.

MUUTOKSENHAKU HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSEEN

VpL 19 §:n mukaan erityisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvien palvelujen ja tukitoimien osalta hallinto-oikeuden päätöksestä voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/96) säädetään.

Yleisen järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvia palveluita ja tukitoimia koskevissa asioissa saa hakea muutosta, josKHO myöntää valitusluvan.

Valituslupaa pyydetään valituksen yhteydessä, ei tarvita erillistä valituslupahakemusta, perusteltava kuitenkin, miksi valituslupa valittajan mielestä tulee myöntää.
Valituksella tulee olla erittäin suuri merkitys asianosaiselle.
lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön yhteinäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia KHO:n ratkaistavaksi (ennakkopäätösperuste)
Oikeus voi myös viran puolesta harkita, onko perusteita valitusluvan myöntämiselle olemassa
Tarvittaessa voi pyytää suullista käsittelyä (myös lautakuntaan voi mennä kuultavaksi) tai katselmusta (esim. asumisen järjestämisen ja avun tarpeen määrittelyn osalta)
Oikeus maksuttomaan oikeusapuun (laki yleisestä oikeusaputoiminnasta)
Oikeudenkäyntikuluvaatimus

MUUTOKSENHAKUA KOSKEVAT MÄÄRÄAJAT

VpL:n mukaisiin päätöksiin

viranhaltijan päätöksestä lautakunnalle 14 vrk
lautakunnan päätöksestä hallinto.oikeuteen 30 vrk
hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen 30 vrk
tarvitaan valituslupa, jos ei ole kunnan erityinen järjestämisvelvollisuus.