MITEN VAMMAISPALVELUITA HAETAAN?

HAKEMUS OMAN KUNNAN SOSIAALITOIMISTOON

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta. Isoimmissa kunnissa on erityisiä vammaispalveluista vastaavia sosiaalityöntekijöitä. hakemus laitetaan vireille pääsääntöisesti kirjallisesti. useissa kunnissa on valmiita vammaispalveluja koskevia lomakkeita, joita voi tulostaa myös internetin kautta.

Hakijan on tarvittaessa esitettävä selvitys vaatimustensa perusteista. usein hakemuksen liitteeksi tarvitaan jonkin asiantuntijan (esim. lääkäri, fysioterapeutti) lausunto.

Mikäli viranomaiselle toimitettu hakemus on puutteellinen, on viranomainen valvollinen varaamaan hakijalle kohtuullisen määräajan täydentää hakemustaan.

VIRANOMAISEN NEUVONTA- JA PALVELUVELVOLLISUUS

Viranomaisilla on hallintolain mukaan neuvonta- ja palveluvelvollisuus. Asiakkaalle tulee selvittää heidän oikeutensa ja velvollisuutensa; miten heidän tulee menetellä saadakseen asiansa vireille tai hakemuksensa tutkituksi. Asiakasta tulee neuvoa esim. hakemuksen täyttämisessä tai siitä, miten päätöksestä valitetaan. Viranomaisen ei kuitenkaan tarvitse tehdä asikkaan puolesta hakemusta tai muutoksenhakua. myös asian siirtäminen oikean viranomaisen käsiteltäväksi kuuluu palveluperiaatteeseen.

Sosiaalihuollon asiakaslain 5§ mukaan viranomaisella on velvollisuus selvittää asiakkaalle palvelujärjestelmään sisältyvät erilaiset vaihtoehdot sekä erityisesti se, minkälaisilla edellytyksillä asiakas on oikeutettu saamaan palveluja ja tukitoimia. myös vaihtoehtoiset palvelut ja tukitoimet, joihin asikkaalla on mahdollisesti oikeus, tulee selvittää. Näin esimerkiksi vaikeavammaisen henkilön asumisen vaihtoehdot palveluasuminen mukaanlukien.

H U O M ! PALVELUSUUNNITELMA

Usein vammainen henkilö tarvitsee useampia vammaispalvelulain tarjoamia palveluja ja tukitoimia, joten palvelusuunnitelman tekeminen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa kannattaa ennen varsinaisten hakemusten tekemistä. palvelusuunnitelmassa kuvataan hakijan vammasta tai sairaudesta aiheutuva haitta, senhetkinen elämäntilanne ja olosuhteet sekä palveluntarve ja suunnitelma tarpeiden toteutuksesta. palvelusuunnitelma ei siis ole hakemus.

SISÄISET OHJEET JULKISIA

asiakkaalla on myösoikeus saada tietoa niistä ohjeista ja työkäytännöistä (esim. kunnan vammaispalvelulain soveltamisohjeet), jotka ohjaavat viranomaisen päätöksentekoa. asiakkaalla on siis oikeus viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaisesti saada tutustua paitsi ns. julkisiin asiakirjoihin – myös kaikkia itseään koskeviin asiakirjoihin.

ASIAMIES

Asiakkaalla on hallintolain 12 § mukaisesti oikeus käyttää asiamiestä tai avustajaa asioidessaan sosiaalitoimistossa.

HAKUAIKA 6kk

Vammaispalveluasetuksen 20 § mukaan taloudellisia tukitoimia on haettava kuuden kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.

HAKEMINEN PÄHKINÄNKUORESSA:

  • Kirjallinen ilmoitus palvelujen tarpeesta
  • mitä tarvitsee
  • miksi tarvitsee
  • kuinka paljon tarvitsee
  • lääkärintodistus ja/tai muu asiantuntijalausunto
  • 6 kuukauden kuluessa kustannusten syntymisestä.