HYVÄN HALLINNON PERIAATTEET PERUSTUSLAISSA JA HALLINTOLAISSA

Suomen perustuslain 21 § käsittelee kansalaisten oikeusturvaa ja säätää hyvän hallinnon vaatimuksista. Sen mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asinamukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa varanomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.

Viranomaisen on käsiteltävä hakemus asianmukaisessa järjestyksessä, kohtuullisen ajan kuluessa siitä kun kaikki päätöksentekoon liittyvät asiakirjat sekä päätöksen edellyttämät tiedot ovat hänen käytettävissään. perustuslain mukaan asianomaisilla on myös oikeus tulla kuulluksi ja saada perusteltu, selkeä päätös, joka sisältää myös muutoksenhakuohjeen.

Hallintolain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää hallintoa ja oikeusturvaa hallintioasioissa. Lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta. hyvän hallinnon perusteissa todetaan, että asioivia on kohdeltava tasapuolisesti (hallinnon oikeusperiaate 6 §), palvelun tulee olla asianmukaista (palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus 7 §) ja viranomaisen tulee neuvoa asikkaitaan ja opastaa tarvittaessa asiakas eteenpäin (neuvonta 8 §).

KIRJALLINEN PÄÄTÖS

Viranomaisella on aina ehdoton velvollisuus antaa hakemukseen kirjallinen päätös. Päätöksessä on oltava muutoksenhaunohjaus tai ilmoitus valituskiellosta.

lain osauudistus toi asiakkaan oikeuksia vahvistavia menettelysäädöksiä. lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa.

PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT

Päätös on perusteltava. Siitä on käytävä selvästi ilmi, mihin hakija on oikeutettu ja velvoitettu tai miten asia on muutoin ratkaistu. Siinä on myös ilmoitettavav perusteena olevat tosiseikat sekä säädökset (lainkohdat) ja määräykset. myös sosiaalilautakunnan mahdollisesti antamat ohjeet viranomaisille on ilmoitettavav päätöksessä. Yksinomaan näiden perusteella ei voida kuitenkaan tehdä hylkäävää päätöstä. Enne päätöstä on aina tutkittava ja selvitettävä asiakkaan yksilölliset olosuhteet.

TIEDOKSIANNOSSA NOUDATETTAVA MENETTELY

TAVALLINEN TIEDOKSIANTO

Päätös on annettava asianosaiselle tiedoksi. Hallintolain mukaan pääperiaate on ns. tavallinen tiedoksianto eli tiedoksianto toimiteaan postitse kirjeellä vastaanottajalle. Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

Sen, joka väittää tiedoksiannon tapahtuneen tätä myöhemmin, on esitettävä väitteensä tueksi riittävä näyttö.

TODISTEELLINEN TIEDOKSIANTO

Tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava määräaika. Saantitodistusta voidaan käyttää myös, jos se on muusta syystä tarpeen asianosaisen oikeuksien turvaamiseksi. Saantitodistuksesta on käytävä ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksisaannin ajankohta.

Velvoittavia päätöksiä ovat kaikki sellaiset päätökset, joissa asetetaan jokin toiminnallinen velvoite. Esim. maksuvelvoite tai velvoite poistaa jokin rakennus. Velvoittava päätös ei ole esim. jonkin tuen tai avustuksen myöntävä päätös, joka sisältää merkittäviä omaisuuden käyttämistä koskevia ehtoja tai rajoituksia.

Asiakirja voidaan myös luovuttaa tiedoksiannon vastaanottajalle tai tämän edustajalle. Tiedoksiannosta on tällöin laadittava kirjallinen todistus, josta on käytävä ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tiedoksiannon ajankohta.

Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tiedoksianto voidaan toimittaa haastetiedoksiantona. Tämä tulee kyseeseen lähinnä silloin kun tioedoksiantoa ei ole saatu toimitetuksi saantitodistusta vastaan.